0519531316 info@vvdemonnik.nl

JEPPE- KIVA CONVENANT

Schiermonnikoog wordt een KiVa-eiland!

Op woensdag 13 september was de kick-off van KiVa op Schiermonnikoog. Om 11.45 uur werd de kick-off gestart voor het gemeentehuis met een toespraak van wethouder Meerdink. Ook prof. Dr. René Veenstra, die het KiVa-programma naar Nederland heeft gehaald, was aanwezig zijn en heeft een korte toespraak gehouden. Vervolgens werden door de jongste leerling van Yn de Mande én de oudste leerling van de Inspecteur Boelensschool de KiVa-vlag gehesen!

KiVa zal het Jeppe-convenant inhoudelijk gaan ondersteunen. Dit convenant is gesloten tussen alle partijen op het eiland die met de jeugd te maken hebben. Met dit convenant wil het eiland bereiken dat er op een éénduidige manier wordt gewerkt aan een veilig leefklimaat en leefomgeving voor de eilander jeugd. KiVa is een programma waarmee gewerkt wordt aan positieve groepsvorming en de sociale veiligheid van kinderen. Het programma is in 2012 naar Nederland gehaald en uitgebreid onderzocht door de Rijkuniversiteit Groningen. Daarbij bleek dat het effectief is in het tegengaan van pesten en het verbeteren van het welbevinden van kinderen. Daarom kunnen alle scholen in Nederland sinds 2014 met het KiVa-programma werken. Op Schiermonnikoog zullen alle organisaties die te maken hebben met de jeugd volgens de KiVa-principes gaan werken: van school tot de kinderboerderij tot de sportvereniging. Schiermonnikoog is het eerste eiland dat met KiVa gaat werken. Een primeur dus!

Maandag 6 november zal er een Kiva-training zijn voor de verenigingen waarbij coaches en trainers worden uitgenodigd.

De Monnik heeft het convenant ‘Veilig leefklimaat & leefomgeving Schiermonnikoog’ ondertekend. Dit convenant is een formele overeenkomst tussen organisaties op Schiermonnikoog die samen met elkaar ongewenst gedrag, zoals pesten, vandalisme en discriminatie, willen voorkomen en verhelpen.

De volgende punten vormen hierin de basis:

  • We respecteren de club-/verenigings- / en schoolregels;
  • We respecteren elkaar, zijn vriendelijk en zorgzaam;
  • We zorgen dat iedereen veilig en goed kan spelen, werken en leren;
  • We zijn zuinig op onze spullen en die van anderen.

Deze 4 punten zijn verwerkt in de huisregels van de deelnemende organisaties, die via de organisaties bij hun achterban (leden, ouders en kinderen) bekend zijn.

Met dit convenant is afgesproken dat al die partijen actief ongewenst gedrag tegen willen gaan. Met z’n allen, dus niet alleen het bestuur en trainers, maar ook alle vrijwilligers, ouders én de kinderen. Samen moeten zij hierin een actieve rol gaan spelen. Alle deelnemende organisaties zorgen er zelf voor dat dit streven bij hun (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers bekend is.

Afgesproken is dat er meteen op ongewenst gedrag gereageerd moet worden, zodat het per direct stopt. Het ongewenste gedrag wordt gemeld bij de contactpersoon van de deelnemende organisatie waar het gedrag vertoond is. De organisatie handelt zelf actief door een melding van ongewenst gedrag op te pakken en contact op te nemen met alle betrokkenen, om afspraken te maken om het betreffende gedrag in de toekomst te voorkomen.

Deze actieve houding stopt natuurlijk niet binnen de eigen organisaties. Ook als op een andere plek ongewenst gedrag voorkomt, stappen de deelnemende organisaties eropaf. Zij dragen immers met zijn allen JEPPE uit. Viermaal per jaar komen de contactpersonen van alle deelnemende organisaties bijeen om de uitwerking en voortgang van het convenant te bespreken. Zij zullen actief blijven bekijken of er nog meer actie ondernomen moet worden om ongewenst gedrag te voorkomen.

JEPPE

Het beeldmerk van het convenant ‘Veilig leefklimaat & leefomgeving Schiermonnikoog’ is JEPPE, een stoer jongetje met de contouren van het eilander baken. Alle deelnemende organisaties die het convenant ondertekend hebben, hebben een muurschildje van JEPPE gekregen. Hierdoor stralen de verschillende (club)gebouwen al uit dat zij JEPPE ‘zijn’.

De deelnemende organisaties zijn: Stichting Welzijn Schiermonnikoog, Voortgezet onderwijs Insp. Boelensschool, Basisschool Yn de Mande, Stichting Lytje Willem, Sportvereniging Turnlust, Tennisvereniging de Hinneleup, voetbal vereniging De Monnik, Stichting Witte Winde kinderboerderij Schiermonnikoog, Politie Schiermonnikoog, Maatschappelijk werk Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog.